Wybierz język:
WYSZUKAJ:

Aktualności

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne realizuje projekt o akronimie RDI2CluB

Projekt „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and innovation ecosystems”

(„Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”)

Akronim projektu: RDI2CluB

Nazwa programu: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (IBSR)

priorytet 1 „Potencjał dla innowacji”

cel szczegółowy 1.2. „Inteligentna specjalizacja”

 

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne bierze udział w projekcie na zaproszenie Regionu Centralnej Finlandii. Partnerem wiodącym projektu RDI2CluB, a zarazem jednostką aplikującą, jest Uniwersytet Nauk Stosowanych (JAMK) z Regionu Centralnej Finlandii. Projekt zakłada udział partnerów z Finlandii, Polski, Norwegii, Estonii i Łotwy. Zakładany czas realizacji projektu to 3 lata (2017-2020).

Zgodnie z przyjętą strukturą projektu, partnerzy z danego kraju tworzą konsorcjum, w skład którego wchodzą władze regionalne, partnerzy gospodarczy oraz jednostki badawczo-rozwojowe i innowacyjne.

W skład polskiego konsorcjum wchodzą następujące podmioty:

  1. Województwo Świętokrzyskie (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - koordynator;  Departament Polityki Regionalnej, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska) – jako władze regionalne i lider konsorcjum,
  2. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (jednostka badawczo-rozwojowa i innowacyjna, partner naukowy),
  3. Instytut Zarządzania Techniką i Technologią ITTM – Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis (podmiot pozarządowy, partner gospodarczy).

Projekt koncentruje się na wzmocnieniu inteligentnych i innowacyjnych branż biogospodarki, w szczególności na obszarach wiejskich, które często pozostają w tyle w stosunku do obszarów miejskich. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia szans dla regionów wiejskich,  zmniejszając tym samym przepaść w zakresie innowacyjnych rozwiązań pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, podnosząc jednocześnie konkurencyjność regionów wiejskich.

Celem projektu jest m.in.: określenie potencjału biogospodarki w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych specjalizacji na rzecz rozwoju biogospodarki w regionach, wypracowanie regionalnych profili biogospodarki, czy też przeprowadzenie działań pilotażowych w obszarach objętych zainteresowaniem partnerów projektu.

Głównym elementem projektu jest przeprowadzenie pilotażu pn. „poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji”. W trakcie jego realizacji zostanie wykonana analiza jakości powietrza przy wykorzystaniu nowych, mobilnych urządzeń pomiarowych w miejscowościach uzdrowiskowych regionu. Pilotaż Wzmocni rolę RCNT w regionie, jako ośrodka badającego i monitorującego jakość powietrza przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, urządzeń pomiarowych i programów komputerowych.

Przeprowadzenie pilotażu pozwoli na dokonanie rzetelnej diagnozy problemu związanego z przestarzałymi domowymi systemami opałowymi i jakością stosowanego materiału opałowego w miejscowości objętej pilotażem (Busko-Zdrój) oraz stworzenie rekomendacji dla władz regionalnych i lokalnych, służących rozwiązaniu problemu niskiej emisji, w tym rekomendacje działań nakierowanych na wspieranie indywidualnych gospodarstw domowych w wymianie systemów opałowych.

 

Projekt współfinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Priorytet I „Potencjał dla innowacji”, cel szczegółowy 1.2. „Inteligentna specjalizacja”.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013