Wybierz język:
WYSZUKAJ:

O nas

Inwestycja pn. Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim finansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wsparcie Innowacji, zakłada utworzenie Biobanku Świętokrzyskiego wraz z kompleksem laboratoriów badawczo wdrożeniowych. Całkowity koszt inwestycji 23 571 607, 27 PLN w tym koszty kwalifikowalne 23 569 126, 36 PLN oraz koszty niekwalifikowalne 2 480, 91 PLN.  Dofinansowanie z UE 20 033 757, 00 PLN, budżet Państwa 1 178 456, 00 PLN, wkład własny 2 359 394, 27 PLN.

W skład kompleksu laboratoriów badawczo-wdrożeniowych wchodzą:

  • Biobank Świętokrzyski wraz z Publicznym Bankiem Komórek Macierzystych,
  • Laboratorium Badań Genetyki Medycznej,
  • Laboratorium Biomarkerów z pracownią autoimmunologiczną,
  • Laboratorium Nowych Biotechnologii,
  • Pracownia Bioinformatyki

 

Biobankowanie polega na gromadzeniu materiału biologicznego (najczęściej jest nim DNA, surowica, osocze) w celach naukowych. W pełni zautomatyzowany Biobank RCNT oraz laboratoria z nim współpracujące pozwolą na stworzenie podstaw do nowoczesnej ochrony zdrowia mieszkańców województwa Świętokrzyskiego. Wyniki badań, będące efektem funkcjonowania Biobanku, ukierunkowane będą na zwiększenie świadomości pro- zdrowotnej mieszkańców regionu. W konsekwencji doprowadzą do efektywnego zmniejszenia zachorowalności, poprzez wskazanie i eliminację zagrożeń odpowiedzialnych za choroby cywilizacyjne.

Biobank Świętokrzyski Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego posiada laboratoria badawczo – wdrożeniowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Zaplecze badawcze Biobanku umożliwia prowadzenie analiz naukowych i diagnostycznych. Oprócz możliwości realizowania różnego rodzaju badań, Biobank posiada w pełni zautomatyzowany system, do przechowywania próbek. W skład automatycznego Biobanku wchodzą: bank +4oC, dający możliwość przechowywania próbek DNA  w temperaturze +4oC oraz pomieszczenie wyposażone w 5 zamrażarek niskotemperaturowych, umożliwiających przechowywanie  próbek, w temperaturze -80oC.

W ramach działalności naukowo-badawczej zapraszamy do współpracy biobanki, ośrodki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe oraz przedsiębiorców. Jesteśmy zainteresowani realizacją wspólnych przedsięwzięć i projektów naukowo-badawczych z zakresu biotechnologii medycznej.

 

W skład aparatury badawczej, wchodzą m.in.:

1. Automatyczna stacja robocza do izolacji DNA z modułem pipetowania z różnorodnego materiału biologicznego, z funkcją normalizacji kwasów nukleinowych i przygotowywania reakcji PCR. Pozwala na izolacje kwasów nukleinowych z płynów ustrojowych. Jest to proces w pełni automatyczny, o wysokiej wydajności, w oparciu o technologię kulek magnetycznych. Dodatkowo wyposażona w spektrofotometr umożliwiający badanie czystości i stężenia próbki. Umożliwia szybkie i precyzyjne przeprowadzanie badań naukowych i rozwojowych z dziedziny biologii i medycyny molekularnej.

2. Sekwenator nowej generacji wraz z automatycznym systemem do przygotowania bibliotek amplikonowych do sekwencjonowania nowej generacji (Fluidigm) oraz systemem automatycznej ekstrakcji wybranych zakresów długości fragmentów DNA (Pippin Prep).

3. Aparat Real Time PCR (Light Cycler 480) umożliwiający przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych w 96 dołkach, wyposażony w oprogramowanie pozwalające na wykonanie: pomiaru ilości kopii DNA w badanej próbie, pomiaru poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego, analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu, analizy GeneScanning / High Resolution Melting służącej do badania mutacji (w tym SNP) przy pomocy barwników interkalujących, analizy end-point mutation.

4. Spektrofotometr UV/VIS do pomiaru DNA, RNA i białka w kropli  z zakresem objętości mierzonej próby od 0,3 µl do 3500 µl, zakres pomiaru stężenia: dla dsDNA 2 - 18750 ng/µl, ssDNA 2 - 13875 ng/µl, RNA 2 - 15000 ng/µl, BSA 0,15 - 543 mg/ml. Posiada wbudowany worteks.

5. Spektrofotometr UV-VIS umożliwiający: pracę w trybie skanowania, analizy ilościowej, pomiarów punktowych i kinetycznych, zaawansowaną obróbkę danych graficznych obejmującą m.in. nakładanie, dowolnej ilości widm lub krzywych kinetycznych, dodawanie i odejmowanie widm, automatyczne wyszukiwanie pików, funkcję kursora pionowego i poziomego, powiększanie wybranych fragmentów widma, obliczanie pola powierzchni piku.

6. Chromatograf DHPLC pozwalający na rozdział analizowanych fragmentów DNA w gradiencie czynnika denaturującego.

7. Analizator immunochemiczny umożliwiający wykonywanie badań z zakresu: autoimmunologii, oznaczania hormonów płciowych, monitorowania leków, markerów nowotworowych, markerów kardiologicznych, markerów stanu zapalnego, metabolitów kości, hormonów tarczycy, alergenów wziewnych i pokarmowych.

8. System do analiz autoimmunologicznych umożliwiający: diagnostykę przeciwciał ANA, AMA, ASMA, LKM-1, ANCA metodą immunofluorescencji pośredniej, diagnostykę przeciwciał przeciwko endomysium i gliadynie metodą immunofluorescencji pośredniej, diagnostykę twardziny układowej, diagnostykę zapalenia mięśni.

9. Elektroniczny licznik kolonii umożliwiający zliczanie kolonii ze standardowych płytek z posiewem wgłębnym, posiewem powierzchniowym, spiralnym, z Petryfilmów i innych mediów, a także zapewniający pomiar stref zahamowania wzrostu.

10. Elektroporator do Eucaryota, bakterii i drożdży umożliwia prowadzenie procesu elektroporacji w kuwetach, a także w płytkach 25 i 96-dołkowych.

​11. Multidetekcyjny czytnik płytek umożliwiający: odczyt  testów immunologicznych, ilościowy pomiar DNA/RNA oraz białka, oznaczanie kinetyczne reakcji enzymatycznych, pomiar cytotoksyczności i żywotności komórek, oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia.

12. Automatyczna płuczka wielopłytek przystosowana do płukania mikropłytek 96-cio dołkowych, a także hodowli komórkowych.

13. Mikroskopy fluorescencyjne, odwrócony i prosty, wyposażone w kolorową kamerę cyfrową z opcją chłodzenia oraz mikroskopy rutynowe.

14. Koncentrator próbek dający możliwość zatężania próbek DNA, RNA, białek z opcją wyboru temperatur: pokojowa, 30oC, 45oC i 60oC.

15. Inkubator CO2 do prowadzenia hodowli kultur komórkowych z kontrolą temperatury, stężenia dwutlenku węgla i stężenia tlenu.

Dodatkowo: termocyklery (Eppendorf), termomiksery z wymiennymi termoblokami, komory laminarne klasy II i III, komora PCR, aparaty do elektroforezy (horyzontalnej, pionowej, w gradiencie czynnika denaturującego), aparat do transferu na mokro, crosslinker, cieplarki, dejonizatory, homogenizatory, liofilizator, łaźnia wodna, myjnia ultradźwiękowa, osmometr, skaner krwi, sonikator, suszarka do żeli poliakrylamidowych, system do dokumentacji, wizualizacji i analizy żeli, wagi analityczne i precyzyjne, wytwornice lodu, zestaw odsysający do hodowli kultur komórkowych / mikrobiologii, pomieszczenia przeznaczone do mycia, pakowania i sterylizacji.

Zdjęcia

 

 

Publiczny Bank Komórek Macierzystych

Celem utworzenia Publicznego Banku Komórek Macierzystych jest zapewnienie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego możliwości pobierania i przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Krew pępowinowa to źródło bezcennych komórek mogących uratować życie wielu osób. Pobierana jest podczas prostego, nieinwazyjnego, krótko trwającego zabiegu nie powodującego żadnego zagrożenia ani dla noworodka ani dla jego matki.

Utworzenie publicznego banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim podniesie konkurencyjność regionalnej gospodarki w zakresie zwiększenia dostępności do nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych poprzez transfer technologii i stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr.

Szczegóły: http://publicznybank.rcnt.pl

 

Podstawowym celem RCNT jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz podejmowanie innych działań medycznych, wynikających z przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia, a także uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badań powiązanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013