Wybierz język:
WYSZUKAJ:

Projekty

Ocena stężenia witaminy D we krwi, wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Celem projektu jest ocena zaopatrzenia w witaminę D mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz zgromadzenie materiału biologicznego  w postaci surowicy krwi obwodowej w Biobanku Świętokrzyskim na potrzeby dalszych badań naukowych. Aktualne opracowania badawcze wskazują na powszechny deficyt witaminy D. Otrzymane wyniki badań pozwolą określić czynniki wpływające na poziom witaminy D oraz dostarczą informację w jakim stopniu niedobór witaminy D dotyka mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego.

Dlaczego witamina D?

Położenie geograficzne Polski i związany z tym deficyt promieni słonecznych oraz dieta uboga w witaminę D przyczyniają się do powstawania jej niedoborów w organizmach większości mieszkańców naszego kraju. Rola witaminy D w organizmie jest nieoceniona. Jej niedobory przyczyniają się m.in. do osteoporozy, rozwoju otyłości, chorób układu krążenia, nadciśnienia, cukrzycy czy chorób nowotworowych, autoimmunologicznych, a także mogą przyspieszać procesy starzenia.

Projekt realizowany przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

 

Screening w kierunku choroby trzewnej grupy mieszkańców województwa świętokrzyskiego

W związku z brakiem prowadzenia krajowego rejestru osób chorych na celiakię oraz faktem, iż całkowita liczba chorych na chorobę trzewną (jawną i utajoną) nie jest do końca znana, a dane epidemiologiczne są jedynie szacunkowe. A także w związku z różnorodnością objawów klinicznych, które powodują problemy diagnostyczne tej jednostki chorobowej Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii planuje przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 mieszkańców województwa świętokrzyskiego w przedziale wiekowym 3-5 oraz 12-15 roku życia w celu rozbudowania informacji statystycznej dotyczącej epidemiologii celiakii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego.

Projekt realizowany przy współpracy z I Kliniką Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Przychodnią Nowiny SPZOZ oraz Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.

 

 

Określenie profilu lipidowego mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Określenie profilu lipidowego mieszkańców województwa świętokrzyskiego przeprowadzone jest formie badania przesiewowego. Jego głównym celem jest wykrycie zaburzeń i odchyleń we wczesnej fazie, wśród zróżnicowanej grupy osób, na etapie, na którym istniejące nieprawidłowości nie manifestują się żadnymi objawami, lub gdy objawy są na tyle łagodne, że badany uczestnik nie zgłosił się z tego powodu do lekarza. W przypadku, gdy chęć udziału w badaniu wyrazi osoba cierpiąca na schorzenia układu krążenia, otrzymane wyniki uzupełnią tworzoną bazę danych dotyczącą stanu zdrowia populacji regionu.

Projekt realizowany przy współpracy z Przychodnią Przyszpitalną i Kliniką Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz Kliniką Leczenia Niepłodności Gameta w Podzamczu.

 

Określenie flory bakteryjnej płynu pęcherzykowego w kontekście zaburzeń płodności

Mikrobiom człowieka to zróżnicowana społeczność mikroorganizmów żyjących w i na jego ciele. Dzięki przedsięwzięciu Human Microbiome Project zainicjowanym w 2007 r. udało się ustalić, że istnieją zależności pomiędzy składem mikrobiomu człowieka a jego zdrowiem. W związku z tym badania nad ludzką florą bakteryjną są obecnie jednymi z najbardziej interesujących badań biomedycznych. Płyn pęcherzykowy, w którym znajduje się komórka jajowa przed poczęciem był wcześniej uznawany za sterylny, jednakże badania mikrobiologiczne udowodniły, iż zasiedlają go liczne drobnoustroje. Niepłodność jest chorobą cywilizacyjną i dotyczy nawet 15% społeczeństwa. Celem naszego projektu jest izolacja oraz identyfikacja mikroorganizmów występujących w płynie pęcherzykowym pobieranym podczas procedury zapłodnienia in vitro od kobiet poddawanych leczeniu niepłodności. Mamy nadzieję, że dzięki naszym badaniom znajdziemy zależności między konkretną przyczyną niepłodności kobiet a składem mikroflory. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do skuteczniejszego leczenie w przyszłości. Projekt jest realizowany przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne we współpracy z Kliniką Leczenia Niepłodności Gameta w Podzamczu.

 

Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo-badawczych w zakresie medycyny i transplantologii

Projekt ten powstał w odpowiedzi na Rezolucję Parlamentu Europejskiego w/s krwi pępowinowej. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego możliwości pobierania i przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Utworzenie publicznego banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim podniesie konkurencyjność regionalnej gospodarki w zakresie zwiększenia dostępności do nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych (poprzez transfer technologii i stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr).

Badaną grupę stanowią mieszkanki woj. świętokrzyskiego, które wyraziły pisemną zgodę na pobranie podczas porodu krwi pępowinowej oraz oświadczyły, iż zrzekają się praw do wyizolowanych z niej komórek macierzystych. Pierwszym etapem jest pozyskanie krwi, która pozostaje po porodzie w części płodowej łożyska i w sznurze pępowinowym. Proces pozyskania polega na nakłuciu naczynia krwionośnego sznura pępowiny (po uprzednim odpępnieniu dziecka) i pobraniu pozostawionej w popłodzie krwi do jałowego zestawu pobraniowego. Dodatkowo, krew matki i próbka krwi pępowinowej pobierane są do specjalnych probówek. Następnie cały zestaw transportowany jest do laboratorium (RCNT), gdzie w pobranym materiale biologicznym dokonuje się analiz mikrobiologicznych oraz serologicznych.

Kolejnym etapem jest preparatyka krwi pępowinowej w celu wyizolowania frakcji leukocytarnej, będącej źródłem komórek macierzystych. Cały proces odbywa się w pełni automatycznie, co zmniejsza ryzyko kontaminacji oraz błędu ludzkiego. Następnie worek z otrzymanymi komórkami macierzystymi, po dodaniu środków krioochronnych (DMSO), umieszczany jest w specjalnej kasecie w zbiorniku kriogenicznym I. Jest to okres tzw. kwarantanny, który trwa do momentu otrzymania wyników serologicznych oraz bakteriologicznych. Po ich uzyskaniu materiał przeniesiony zostaje do głównego zbiornika kriogenicznego, gdzie jest przechowywany w parach ciekłego azotu (-190ºC) do momentu pojawienia się informacji o zapotrzebowaniu na komórki macierzyste o odpowiadającej zgodności tkankowej.

 

Szczegóły: http://publicznybank.rcnt.pl/

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013