Wybierz język:
WYSZUKAJ:

Projekty

Ocena stężenia witaminy D we krwi, wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Celem projektu jest ocena zaopatrzenia w witaminę D mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz zgromadzenie materiału biologicznego  w postaci surowicy krwi obwodowej w Biobanku Świętokrzyskim na potrzeby dalszych badań naukowych. Aktualne opracowania badawcze wskazują na powszechny deficyt witaminy D. Otrzymane wyniki badań pozwolą określić czynniki wpływające na poziom witaminy D oraz dostarczą informację w jakim stopniu niedobór witaminy D dotyka mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego.

Dlaczego witamina D?

Położenie geograficzne Polski i związany z tym deficyt promieni słonecznych oraz dieta uboga w witaminę D przyczyniają się do powstawania jej niedoborów w organizmach większości mieszkańców naszego kraju. Rola witaminy D w organizmie jest nieoceniona. Jej niedobory przyczyniają się m.in. do osteoporozy, rozwoju otyłości, chorób układu krążenia, nadciśnienia, cukrzycy czy chorób nowotworowych, autoimmunologicznych, a także mogą przyspieszać procesy starzenia.

 

Określenie flory bakteryjnej płynu pęcherzykowego w kontekście zaburzeń płodności

Mikrobiom człowieka to zróżnicowana społeczność mikroorganizmów żyjących w i na jego ciele. Dzięki przedsięwzięciu Human Microbiome Project zainicjowanym w 2007 r. udało się ustalić, że istnieją zależności pomiędzy składem mikrobiomu człowieka a jego zdrowiem. W związku z tym badania nad ludzką florą bakteryjną są obecnie jednymi z najbardziej interesujących badań biomedycznych. Płyn pęcherzykowy, w którym znajduje się komórka jajowa przed poczęciem był wcześniej uznawany za sterylny, jednakże badania mikrobiologiczne udowodniły, iż zasiedlają go liczne drobnoustroje. Niepłodność jest chorobą cywilizacyjną i dotyczy nawet 15% społeczeństwa. Celem naszego projektu jest izolacja oraz identyfikacja mikroorganizmów występujących w płynie pęcherzykowym pobieranym podczas procedury zapłodnienia in vitro od kobiet poddawanych leczeniu niepłodności. Mamy nadzieję, że dzięki naszym badaniom znajdziemy zależności między konkretną przyczyną niepłodności kobiet a składem mikroflory. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do skuteczniejszego leczenie w przyszłości. Projekt jest realizowany przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne we współpracy z Kliniką Leczenia Niepłodności Gameta w Podzamczu.

 

Ocena przeżywalności bakterii oraz porównanie ich lekowrażliwości przed i po procesie przechowywania preparatów krwi pępowinowej w parach ciekłego azotu, w zaka zonych preparatach komórek macierzystych

Zakażenie krwi pępowinowej drobnoustrojami, niezależnie od ich rodzaju, dyskwalifikuje preparat komórek macierzystych do dalszego przechowywania na cele transplantacyjne. Zakażenia mikrobiologiczne w jednostkach krwi pępowinowej występują w około 10% wszystkich porcji krwi pępowinowej. Projekt zakłada ocenę przeżywalności oraz lekowrażliwości mikroorganizmów wyizolowanych z min. 50 jednostek krwi pępowinowej zakażonych mikrobiologicznie, zarówno ze świeżego materiału biologicznego, jak i poddanego procesowi krioprezerwacji i przechowywania w parach ciekłego azotu. Badanie pozwoli sprawdzić, z jakiego rodzaju drobnoustrojami można powiązać zakażenia krwi pępowinowej, a także określić, czy wykryte bakterie są w stanie przetrwać przechowywanie w temp. - 196oC (przy dodaniu płynu krioochronnego) oraz czy nie ulega zmianie ich oporność na antybiotyki.

 

 

Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo-badawczych w zakresie medycyny i transplantologii

Projekt ten powstał w odpowiedzi na Rezolucję Parlamentu Europejskiego w/s krwi pępowinowej. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego możliwości pobierania i przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Utworzenie publicznego banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim podniesie konkurencyjność regionalnej gospodarki w zakresie zwiększenia dostępności do nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych (poprzez transfer technologii i stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr).

Badaną grupę stanowią mieszkanki woj. świętokrzyskiego, które wyraziły pisemną zgodę na pobranie podczas porodu krwi pępowinowej oraz oświadczyły, iż zrzekają się praw do wyizolowanych z niej komórek macierzystych. Pierwszym etapem jest pozyskanie krwi, która pozostaje po porodzie w części płodowej łożyska i w sznurze pępowinowym. Proces pozyskania polega na nakłuciu naczynia krwionośnego sznura pępowiny (po uprzednim odpępnieniu dziecka) i pobraniu pozostawionej w popłodzie krwi do jałowego zestawu pobraniowego. Dodatkowo, krew matki i próbka krwi pępowinowej pobierane są do specjalnych probówek. Następnie cały zestaw transportowany jest do laboratorium (RCNT), gdzie w pobranym materiale biologicznym dokonuje się analiz mikrobiologicznych oraz serologicznych.

Kolejnym etapem jest preparatyka krwi pępowinowej w celu wyizolowania frakcji leukocytarnej, będącej źródłem komórek macierzystych. Cały proces odbywa się w pełni automatycznie, co zmniejsza ryzyko kontaminacji oraz błędu ludzkiego. Następnie worek z otrzymanymi komórkami macierzystymi, po dodaniu środków krioochronnych (DMSO), umieszczany jest w specjalnej kasecie w zbiorniku kriogenicznym I. Jest to okres tzw. kwarantanny, który trwa do momentu otrzymania wyników serologicznych oraz bakteriologicznych. Po ich uzyskaniu materiał przeniesiony zostaje do głównego zbiornika kriogenicznego, gdzie jest przechowywany w parach ciekłego azotu (-190ºC) do momentu pojawienia się informacji o zapotrzebowaniu na komórki macierzyste o odpowiadającej zgodności tkankowej.

 

Szczegóły: http://publicznybank.rcnt.pl/

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013