Wybierz język:
WYSZUKAJ:

Projekty

Określenie stanu zdrowia mieszkanek województwa świętokrzyskiego w okresie okołoporodowym na podstawie wybranych parametrów - badania populacyjne

W ramach działalności Biobanku Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, od grudnia 2014 r., na mocy pozwolenia wydanego przez Ministra Zdrowia, powstał Publiczny Bank Komórek Macierzystych, gdzie pozyskiwane, przetwarzane i przechowywane są preparaty komórek macierzystych pozyskiwanych z krwi pępowinowej. W procesach preparatyki i oznaczeń markerów biologicznych czynników chorobotwórczych wykonywanych w Dziale Badań Laboratoryjnych generowany jest materiał biologiczny (osocze krwi pępowinowej, surowica krwi matki), który zgodnie z decyzją matki może zostać zutylizowany lub przeznaczony do celów badań naukowych. Realizując niniejszy projekt chcemy sprawdzić, jak kształtuje się gospodarka mineralno-lipidowa kobiet w wieku okołoporodowym. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań populacyjnych pozwolą na określenie związku pomiędzy poziomem/zawartością wybranych czynników biochemicznych a płodowymi i matczynymi parametrami krwi pępowinowej oraz krwi matki. Badania zostaną przeprowadzone na materiale biologicznym pochodzącym od 1000 kobiet, które wyraziły pisemną zgodę na wykorzystanie materiału pozostałego po preparatyce krwi pępowinowej do celów naukowych.

 

Ocena przeżywalności bakterii oraz porównanie ich lekowrażliwości przed i po procesie przechowywania preparatów krwi pępowinowej w parach ciekłego azotu, w zaka zonych preparatach komórek macierzystych

Zakażenie krwi pępowinowej drobnoustrojami, niezależnie od ich rodzaju, dyskwalifikuje preparat komórek macierzystych do dalszego przechowywania na cele transplantacyjne. Zakażenia mikrobiologiczne w jednostkach krwi pępowinowej występują w około 10% wszystkich porcji krwi pępowinowej. Projekt zakłada ocenę przeżywalności oraz lekowrażliwości mikroorganizmów wyizolowanych z min. 50 jednostek krwi pępowinowej zakażonych mikrobiologicznie, zarówno ze świeżego materiału biologicznego, jak i poddanego procesowi krioprezerwacji i przechowywania w parach ciekłego azotu. Badanie pozwoli sprawdzić, z jakiego rodzaju drobnoustrojami można powiązać zakażenia krwi pępowinowej, a także określić, czy wykryte bakterie są w stanie przetrwać przechowywanie w temp. - 196oC (przy dodaniu płynu krioochronnego) oraz czy nie ulega zmianie ich oporność na antybiotyki.

 

Oznaczanie stężenia czynników wzrostu w osoczu bogatopłytkowym krwi pępowinowej

Projekt dotyczy oznaczenia stężenia czynników wzrostu w osoczu bogatopłytkowym krwi pępowinowej w celu wykorzystania w medycynie regeneracyjnej. Zaplanowane analizy pozwolą na dokonanie oceny wartości klinicznej osocza krwi pępowinowej w zależności od sposobu jego przechowywania. Ponadto, zostanie określony wpływ substancji konserwujących na jakość kliniczną preparatu przed i po mrożeniu. Projekt zakłada wykonanie oznaczeń na materiale biologicznym pochodzącym od 100 pacjentek.

 

Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo-badawczych w zakresie medycyny i transplantologii

Projekt ten powstał w odpowiedzi na Rezolucję Parlamentu Europejskiego w/s krwi pępowinowej. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego możliwości pobierania i przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Utworzenie publicznego banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim podniesie konkurencyjność regionalnej gospodarki w zakresie zwiększenia dostępności do nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych (poprzez transfer technologii i stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr).

Badaną grupę stanowią mieszkanki woj. świętokrzyskiego, które wyraziły pisemną zgodę na pobranie podczas porodu krwi pępowinowej oraz oświadczyły, iż zrzekają się praw do wyizolowanych z niej komórek macierzystych. Pierwszym etapem jest pozyskanie krwi, która pozostaje po porodzie w części płodowej łożyska i w sznurze pępowinowym. Proces pozyskania polega na nakłuciu naczynia krwionośnego sznura pępowiny (po uprzednim odpępnieniu dziecka) i pobraniu pozostawionej w popłodzie krwi do jałowego zestawu pobraniowego. Dodatkowo, krew matki i próbka krwi pępowinowej pobierane są do specjalnych probówek. Następnie cały zestaw transportowany jest do laboratorium (RCNT), gdzie w pobranym materiale biologicznym dokonuje się analiz mikrobiologicznych oraz serologicznych.

Kolejnym etapem jest preparatyka krwi pępowinowej w celu wyizolowania frakcji leukocytarnej, będącej źródłem komórek macierzystych. Cały proces odbywa się w pełni automatycznie, co zmniejsza ryzyko kontaminacji oraz błędu ludzkiego. Następnie worek z otrzymanymi komórkami macierzystymi, po dodaniu środków krioochronnych (DMSO), umieszczany jest w specjalnej kasecie w zbiorniku kriogenicznym I. Jest to okres tzw. kwarantanny, który trwa do momentu otrzymania wyników serologicznych oraz bakteriologicznych. Po ich uzyskaniu materiał przeniesiony zostaje do głównego zbiornika kriogenicznego, gdzie jest przechowywany w parach ciekłego azotu (-190ºC) do momentu pojawienia się informacji o zapotrzebowaniu na komórki macierzyste o odpowiadającej zgodności tkankowej.

Szczegóły: http://publicznybank.rcnt.pl/

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013